Polityka Firmy

SoftProject Systemy Informatyczne sp. z o.o. jest firmą oferującą usługi programistyczne oraz
ukierunkowaną na prowadzenie nowatorskich projektów badawczo-rozwojowych. Niniejsza ogólna
polityka firmy obejmuje każdy aspekt jej działalności i stanowi fundament naszego stylu pracy.

Jakość i rozwój

Strategia firmy ukierunkowana jest na dwa podstawowe kierunki:

      a) opracowywanie i realizacja korporacyjnych systemów informatycznych
      b) rozwój własnych nowatorskich rozwiązań rynkowych

Oparcie się na dwóch fundamentach zapewnia należyte zróżnicowanie źródeł finansowania oraz,
ze względu na ciągły rozwój, zwiększa atrakcyjność naszej oferty. Dzięki synergii biznesowych
standardów jakościowych oraz organizacji pracy opartej na podejściu znanym z firm typu „Start Up”
zapewniamy dostarczanie rozwiązań o najwyższej światowej jakości przy ograniczaniu do minimum
niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez klienta. Nasza polityka opiera się na przeświadczeniu,
że naszym priorytetem powinno być rozwiązywanie problemów naszych klientów. Naszym głównym
miernikiem sukcesu jest stale powiększające się grono zadowolonych klientów.

Bezpieczeństwo

Troska o bezpieczeństwo naszych klientów stanowi warunek działania firmy SoftProject Systemy
Informatyczne sp. z o.o. Aby zapewnić najwyższe standardy, firma opiera swoje działania na
ciągłym i nieprzerwanym procesie analizy i wdrażania usprawnień oraz stosownych zabezpieczeń
teleinformatycznych. Istotnym elementem składowych polityki firmy odnośnie bezpieczeństwa jest
także troska o doskonalenie zawodowe oraz ciągłe szkolenie naszych pracowników.

Odpowiedzialność społeczna i zasady etyczne

SoftProject to odpowiedzialne przedsiębiorstwo, które jednym ze swoich priorytetów uczyniło
szacunek do praw wszystkich jednostek. Podobnej odpowiedzialności wymagamy także od naszych
partnerów oraz dostawców. Wzajemne zaufanie oraz odpowiedzialność przekładamy nad nadmierny
formalizm. Staramy się działać w sposób etyczny, odpowiedzialny i przyjazny środowisku.
W prowadzonych projektach kierujemy się wysokimi standardami etycznymi i uczciwością. Nie
realizujemy projektów, które wprowadzały rozwiązania niezgodne z powszechnie przyjętymi
obyczajami, pomagały w obchodzeniu bądź łamaniu prawa, bądź były moralnie wątpliwe. Nasze
standardy wymagają od nas ochrony naszych klientów nawet przed ich własnymi błędami.

Pracownicy

Naszym podstawowym atutem oraz przewagą rynkową jest grono doświadczonych i wysoko
wykwalifikowanych pracowników. Dzięki systemowi rekrutacji oraz podnoszenia kwalifikacji
SoftProjet SI posiada zespół kompetentnych pracowników sprawdzającym się w trudnych i
odpowiedzialnych zadaniach. Wszyscy pracownicy mają przydzielone konkretne obowiązki do
samodzielnego wykonania, z wyraźnie określonym zakresem odpowiedzialności i kompetencji.
Organiczny rozwój firmy zakłada stałą i powolną rozbudowę zespołu poprzez wprowadzanie i
umiejętne wyszkolenie nowych pracowników. Nasza polityka opiera się na pracy niewielkiego, lecz
doskonale zżytego zespołu doświadczonych inżynierów.

SoftProject SI zapewnia pracownikom atrakcyjne miejsca pracy. Wszyscy zatrudnieni pracownicy
osiadają odpowiednie warunki pracy, tak aby mogli swoje zadania realizować w sposób skuteczny
i elastyczny. Firma umożliwia i maksymalnie ułatwia wykonywanie pracy zdalnej. Wdrażamy
elastyczne formy zatrudnienia, kładąc nacisk na efekty. Długofalowym elementem naszej polityki jest
także program stażów dla studentów studiów informatycznych, których celem jest wprowadzenie na
rynek pracy nowej, wykwalifikowanej kadry.

Technologie

Jesteśmy świadomi, że w dobie ciągłego i dynamicznego rozwoju technologii informatycznych,
nasza oferta powinna zawsze uwzględniać najnowsze rozwiązania. Naszym celem jest zapewnienie
przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Aby było to możliwe, rozwiązania technologiczne oraz
standardy jakościowe muszą być w awangardzie rynku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
architektów i projektantów nasza polityka umożliwia przewidywanie technologicznych trendów
rynkowych tak, żeby nasze rozwiązania zawsze były maksymalnie aktualne i nowatorskie.

Projekty rozwojowe

Prócz rozwoju aplikacji dedykowanych dla biznesu nasza polityka opiera się na inkubacji
nowatorskich przedsięwzięć informatycznych, z których, jak liczymy, część odniesie rynkowy sukces.
Chcemy wspierać w ten sposób młodych i kreatywnych pomysłodawców oraz realizować własne pomysł.
Główne kryteria wyboru projektów do realizacji to, prócz analizy potencjału rynkowego,
pozytywny wpływ na życie społeczności (lokalnej bądź ogólnopolskiej).